TUTORIAL

03 Manage Zone

01 เริ่มต้นใช้งาน AiBeacon

02 การลงทะเบียนอุปกรณ์ Beacon

03  Manage Zone

04  Beacon Message

05 Broadcast

06 Manage Permission

03

Manage Zone

Manage Zone สร้างและจัดการ Zone เพื่อจัดกลุ่มอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ DEVIO Beacon ให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากอุปกรณ 1 ตัวอาจปล่อยสัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ จึงจำเป็นต้องสร้าง Zone ขึ้นมาเพื่อจัดกลุ่มอุปกรณ์

การใช้งานการตั้งค่า Zone

จุดประสงค์ขอการจัด Zone หลักคือเพื่อให้อุปกรณ์หลายๆตัวทำหน้าที่ปล่อยสัญญานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ เมื่อผู้ใช้งานได้รับข้อความจากอุปกรณ์ 1 ตัวภายในโซน แม้จะเดินไปใกล้รัศมีสัญญาณตัวอื่นก็จะไม่ได้รับข้อความนั้นซ้ำ

ขั้นตอนที่ 1 : การตั้งค่า Zone นั้น สามารถทำได้โดยกดไปที่แถบเมนู “Settings” ด้านบนของหน้าจอในหน้าต่าง Home

"

ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นให้คลิกไปที่แถบ “Manage zone” ที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง Settings

AiPage registration Page
"

ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายการ Zone โดยจะแสดงรายชื่อของ Zone ต่างๆ ที่สร้างไว้ทั้งหมดในหน้าต่างนี้ หากต้องการเพิ่ม Zone ใหม่ ให้กดปุ่ม “+ Add Zone” ที่อยู่ทางขาวบนของหน้าจอ

AiPage registration Page
"

ขั้นตอนที่ 4 : ทำการตั้งชื่อ Zone ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “Save”

AiPage registration Page
"

ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อเราทำการเพิ่ม Zone สำเร็จ จะปรากฎหน้าต่างจัดการ Zone ที่เราสร้างขึ้น ให้กดปุ่ม “+ Add Device” ที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ Beacon  โดยสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ

AiPage registration Page
"

ขั้นตอนที่ 6 : ทำการกรอกข้อมูลอุปกรณ์รับสัญญาณ DEVIO Beacon ดังนี้

  1. ตั้งชื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ใน Zone นี้
  2. กรอกรหัส HWID ที่อยู่ด้านหลังเครื่องรับสัญญาณ DEVIO Beacon ที่คุณต้องการติดตั้งใน Zone นี้
    ใส่ Note เพิ่มเติม (ถ้ามี)
  3. จากนั้นให้กดปุ่ม “Save”
AiPage registration Page
"

ขั้นตอนที่ 7 : จะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ถูกเพิ่มเข้ามาในรายการ Devices เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์ไปยัง Zone ที่สร้างขึ้นนี้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยทำตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ดังเดิม

AiPage registration Page

คู่มือใช้งาน AiBeacon

02

การลงทะเบียนอุปกรณ์ Beacon

04

Beacon Message

05

Broadcast

 

 

See More >>